PTS Griffin M4SD-K Mock Suppressor 加上 Bipod 配搭

依家有唔少慨朋友都鍾意系慨慨慨慨慨慨加加加tracer tracer令令射擊時可以增加增加增加一點一點一點樂趣。。。。就就就就就好似好似好似好似好似。同時為了提高觀賞性,玩家在槍上加上Magpul的兩腳架。

立即購買!

<transcy>立即購買</transcy>