PTS Steel Shop 新年三重優惠!

 

雖然大部分人都已經差不多放完農曆新年假期,但喺PTS Steel Shop 購物金活動仲未完架! 仲有福袋已經大量翻貨到門市啦!

 

 

 

1. 網店限定:

網店內適用購物金
消費滿USD$150 就有 $10 購物金
消費滿USD$240 就有 $25 購物金
消費滿USD$360 就有 $60 購物金

(下張單自動應用,優惠期至3月31日)
活動期間免除所有本地免運費優惠

 

2. 鋪頭門市購物金💸
你係門市買完野(只限正價貨品)
,再跟手用你電話號碼做埋網店會員,簡單又方便,就可以收到指定購物金,仲可以揀喺網店定門市用,門市就當港幣洗,網店就當美金用 (只適用於新客戶)

– 消費HKD$400 自動獲得 $40 購物金 (USD$4)
– 消費HKD$700 自動獲得 $80 購物金 (USD$8)
– 消費HKD$1000 自動獲得 $130 購物金 (USD$13)
– 消費HKD$1400 自動獲得 $210 購物金 (USD$21)
– 消費HKD$1800 自動獲得 $300 購物金 (USD$30)
– 消費HKD$2500 自動獲得 $500 購物金 (USD$50)
你地可以自由選擇係網店/門市使用

 

1) 門市使用 (HKD$)
– 每HKD$100可用$10購物金
下次你去門市買嘢講你電話號碼就可以用到啦!

2) 網店使用 (USD$)
– 可以喺下張單任意使用
– 活動期間取消所有本地$150 免運費優惠

3. 福袋 (只適用於門市)
限時限量新年開運福袋,一共有兩個福袋比你選擇,一個$480 (價值$2000) 一個$800 (價值$3000)

 

*所有優惠不適用於氣槍產品、EPM/EPM1、Ferro Concepts 產品、氣槍配件或任何優惠產品
*優惠期至3月31日或之前使用
*PTS Syndicate Limited保留任何爭議的最終決定權

Shop now